page

Info'e vum Ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Publizéiert den 2. Abrëll 2024

Vun Muer un a bis de Freideg mat sinn Aarbechten tëschent Aasselbuer an der Boxerbréck. D’Uertschafte Boxer, Saassel, Maulesmillen esou wéi den Arrêt Burregaass zu Aasselbuer kënnen déi Zäit net ugefuer ginn. Exceptionnel gëtt den Arrêt Elwenter Weeg ugefuer. Betraff ass d’Linn 162.

Muer gëtt dann och zu Éiter geschafft. D’Arrêten Trengen Knapp a Prisong fale bei der Linn 421 tëschent 10 a 12h Mëttes ewech.

An dann hu mir och nach d’Informatioun dass vu Muer de Moie 6 Auer a bis ob Weideres d’TICE Linn 1 net um Arrêt A Rousen zu Péiteng ka stoe bleiwen.